Prawo nowych technologii we Wrocławiu

Konferencja w dniach 14 i 15 października 2022 r.

O CBKE

W 2002 r. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego utworzył jednostkę naukowo-badawczą na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii - Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE). Była to wówczas jedyna jednostka prowadząca badania naukowe w zakresie prawa nowych technologii na Wydziale Prawa.

Od początku swej działalności CBKE zajmuje się informatyzacją procedur sądowych, sądowo administracyjnych, prawem telekomunikacyjnym, ochroną danych osobowych w Internecie, informatyzacją prawa karnego procesowego oraz penalizacją pewnych zachowań w Internecie.

Od 2004 r. CBKE wydaje czasopismo naukowe zajmujące się wyłącznie zagadnieniami wpływu nowych technologii na prawo pod nazwą E-Biuletyn CBKA, a obecnie Prawo Mediów Elektronicznych, wydawane przy udziale wydawnictwa C.H. Beck. W czasie 20 lat działalności CBKE wielu naukowców z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz z innych ośrodków uniwersyteckich Polski i z zagranicy prowadziło badania naukowe pod auspicjami CBKE, co zaowocowało licznymi konferencjami naukowymi, publikacjami, szkoleniami i działalnością popularyzatorską.

Konferencja

Konferencja w dniach 14 i 15 października 2022 r. pt. „Prawo nowych technologii we Wrocławiu” stanowi podsumowanie dotychczasowej pracy wielu pracowników, doktorantów i współpracowników na polu naukowym i dydaktycznym prawa nowych technologii.

Program

I Dzień (14.10.2022 r.)sala A2, budynek D

9.00 – 9.10 | Otwarcie Konferencji

09.10 - 9.25

Wykład otwarcia – 20 Years of CBKE - A Friend`s View

prof. Wolfgang Kilian

09.25 – 09.50

„20 Lat Prawa Nowych Technologii we Wrocławiu” Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych i Studenckie Koło Naukowe Blok Prawa Komputerowego (2002 – 2022 r.)

prof. Jacek Gołaczyński

9.50 – 10.10

Wystąpienia patronów honorowych

prof. Marcina Wiącka RPO, prezesa NRA adw. Przemysława Rosatiego, prezesa KRK dr Rafała Łyszczka, Dziekana OIRP prof. Tomasza Schefflera, Dziekana ORA we Wrocławiu adw. Sławomira Krzesia, prezes SNRP not. Anna Dańko-Roesler, Prezes SSP Iustitia prof. Krystian Markiewicza

10.10 - 10.25

Od cybernetyki prawniczej do LegalTech

prof. Wojciech Wiewiórowski, UG, EDP

10.25 - 10.40

Przyszłość informatycznych instrumentów pozyskiwania informacji o dłużnikach

prof. Kinga Flaga-Gieruszyńska USz., mgr Marcin Borek

10.40 - 10.55

Sukcesy i porażki 20-lecia informatyzacji administracji

prof. Grażyna Szpor, UKSW

10.55 - 11.10 | Przerwa kawowa

11.00 – 11.25

Dokument 3.0. Czyli co nas czeka w niedalekiej przyszłości

prof. Dariusz Szostek UŚ

11.25 – 11.40

Identyfikacja na podstawie danych biometrycznych w świetle orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

prof. Marek Świerczyński, UKSW dr Zbigniew Więckowski

11.40 - 11.55

Pojęcie konstytucyjnego wymiaru sprawiedliwości w (nadchodzącej) erze sztucznej inteligencji

prof. Mariusz Jabłoński UWr

11.55 - 12.10

Informatyzacja postępowania egzekucyjnego- elektroniczne akta komornicze

prof. Joanna Studzińska ALK

12.10 - 12.25

Tryb korzystania w obrocie elektronicznym z praw osób, których dane dotyczą wobec administratora

dr hab. Grzegorz Sibiga PIN PAN

12.25 – 12.40

Ćwierć wieku ewolucji prawa w kontekście rozwoju technologii cyfrowych i aspiracji społecznych

dr Kajetan Wojsyk

12.40 – 12.55

Nowe zasady reklamy internetowej w projekcie Aktu o Usługach Cyfrowych

adwokat Xawery Konarski

12.55 - 13.30 | Przerwa lunchowa

13.30 - 13.45

Zamawianie usług chmurowych w świetle ustawy-prawo zamówień publicznych

radca prawny dr Wojciech Dubis, adwokat Aleksandra Glanc-Gołaczyńska

13.45 - 14.00

Cyfrowe magnolie czy "analogowe" chryzantemy? Czy nowe technologie mogą i czy powinny zmieniać prawo spadkowe?

prof. Mariusz Załucki AFM

14.00 - 14.15

Zdalne posiedzenia sądowe: ewolucja czy rewolucja?

prof. Aneta Arkuszewska URz, prof. Anna Kościółek URz

14.15 - 14.30

Normatywne wzorce umów spółek handlowych

Prof. Marek Leśniak, UWr

14.30 – 14.45

Technologia w służbie Notariatu

prezes SNRP Anna Dańko-Roesler

14.45 - 15.00

Dyrektywa o handlu elektronicznym z perspektywy 20 lat

prof. Przemysław Polański ALK

15.00 - 15.15

Pozycja/rola współczesnego prawnika w społeczeństwie informacyjnym

dr Arkadiusz Bieliński UB, Arkadiusz Bieliński

15.15 – 15.30

Akt o sztucznej inteligencji – oczekiwania a regulacja

dr Dominik Lubasz, prof. Monika Namysłowska

15.30 - 15.45

"Robot zamiast biegłego sądowego? Sztuczna inteligencja w postępowaniu dowodowym przed sądem cywilnym"

adwokat dr Berenika Kaczmarek-Templin

16.00 - 16.25

Wystąpienie Ambasadora Cyfrowego UE Dr Macieja Kaweckiego

II Dzień (15.10.2022 r.)sala A2, budynek D

09.30 – 10.00

Historia Studenckiego Koła Naukowego Blok Prawa Komputerowego LegalNet oraz jego rola w popularyzacji prawa nowych technologii wśród studentów Uniwersytetu Wrocławskiego

mgr Przemysław Niedziela, Laura Słocka

10.00 – 10.20

WCAG 2.0 oraz o legal design i komunikacji w sposób zrozumiały dla użytkownika nowych technologii

Agata Jałowiecka

10.20 – 10.40

Dostosowywania przepisów z zakresu ochrony prywatności i danych osobowych do rozwoju nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem neurotechnologii.

mgr Laura Słocka

10.40 – 11.00 | Przerwa kawowa

11.00 – 11.20

Posiedzenie zdalne w postępowaniu cywilnym na gruncie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy covidowej.

mgr Katarzyna Klimas

11.20 – 11.40

Automatyzacja sądownictwa, w jakim kierunku zmierzać?

mgr Maria Dymitruk

11.40 - 12.00

Prawo własności intelektualnej jako broń (obosieczna) w rosyjskiej wojnie ze światem Zachodu

mgr Martyna Mileniczuk-Skibicka

12.00 – 12.20

W poszukiwaniu straconego czasu-implementacja art. 17 DSM do prawa polskiego

mgr Rafał Skibicki

12.20 – 13.40

E licytacja nieruchomości w postępowaniu cywilnym

mgr Krystyna Rogala

13.40 – 14.00

Wyjaśnialna sztuczna inteligencja

mgr Klaudia Maciejewska

14.00 - 14.20

Instytucja trusted flaggers i jej rola w walce z nielegalnymi treściami udostępnianymi w Internecie

mgr Kamila Brylak-Hudyma

14.20 – 14.40

Współczesne wyzwanie prawa konkurencji: wspomagana technologicznie wymiana informacji

mgr Filip Wiaderek

14.40 – 15.00

Wyzwanie regulacji nowych technologii medycznych

Dr Jarosław Greser

15.00 – 15.20

Doręczenia elektroniczne

Mgr Błażej Gadek

Zamknięcie Konferencji

Warsztaty (start 15.30)sala 2.05, budynek D

DSA – jak akt o usługach cyfrowych zmieni aktywność internetową obywateli unijnych

Digital Service Act (DSA), czyli jedna z najnowszych unijnych nowości legislacyjnych, dąży do ustalenia zasad europejskiego ładu cyfrowego na najbliższe dekady.

Stanowić ma ona odpowiedź na dominację wielkich platform internetowych takich jak Facebook czy Google, a jej zadaniem pozostaje wyposażenie obywateli unijnych w skuteczniejsze niż dotychczas narzędzia ochrony ich praw w sferze cyfrowej.

Warsztaty poświęcone będą przybliżeniu uczestnikom wybranych regulacji aktu o usługach cyfrowych z perspektywy obywatela UE, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień cyberbullyingu oraz opartej na algorytmach manipulacji i niedopuszczalnego targetowania.

dr Jarosław Greser, mgr Maria Dymitruk

Prelegenci

Anna Kościółek

doktor habilitowana nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, Kierownik Zakładu Postępowania Cywilnego UR. Autorka ponad 70 opracowań z zakresu prawa cywilnego.

Marek Świerczyński

dr hab., profesor Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, adwokat w Kancelarii Prawnej Kieszkowska Rutkowska Kolasiński, konsultant Rady Europy ds. technologii informatycznych (CDCJ, CEPEJ), profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Prawnych UKSW.

Kinga Flaga-Gieruszyńska

dr hab., profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, prorektor ds. organizacji Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Zespołu Badawczego Prawa Cywilnego Procesowego i Informatyzacji Wymiaru Sprawiedliwości Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Marek Leśniak

doktor habilitowany, profesor uczelni Uniwersytetu Wrocławskiego, Kierownik Zakładu Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, notariusz.

Joanna Studzińska

dr hab., profesor Akademii Leona Koźmińskiego, Kierownik Zakładu Postępowania Cywilnego, Katedra Prawa Cywilnego Akademii im. Leona Koźmińskiego, radca prawny, specjalista ds. orzecznictwa w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego

Grzegorz Sibiga

dr hab. nauk prawnych, profesor w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego oraz kierownik studiów podyplomowych „Inspektor ochrony danych” w INP PAN, członek Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów, przewodniczący Rady Naukowej SABI

Aneta Arkuszewska

doktor habilitowana, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, w Zakładzie Postępowania Cywilnego w Instytucie Nauk Prawnych Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie

Grażyna Szpor

profesor dr hab., Kierownik Katedry Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wiceprezes Naukowego-Centrum Prawno-Informatycznego i Rady Sektorowej ds. Kompetencji Telekomunikacja I Cyberbezpieczeństwo

Dariusz Szostek

Profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Partner i założyciel Kancelarii Szostek-Bar i Partnerzy, ekspert Obserwatorium Sztucznej Inteligencji Parlamentu Europejskiego; członek EUiPO w Brukseli, European Law Institute (ELI) w Wiedniu, Dyrektor Śląskiego Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych Cyber Science.

Wojciech Wiewiórowski

dr hab., UG, EDP

Zbigniew Więckowski

doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zastępca dyrektora Instytutu Nauk Prawnych UKSW.

Aleksandra Klich

adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Absolwentka l’Université d’été du droit continental, Paris – Sorbonne, radca prawny, członek zespołu kancelarii MCM Legal. Zastępca Kierownika Kliniki Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kajetan Wojsyk

dr inż., nauczyciel akademicki, od 1994 roku praktycznie informatyzujący administrację publiczną, autor podręcznika dotyczącego e-usług. Współautor komentarzy do ustaw, autor artykułów i wystąpień dotyczących prawa informatycznego, ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych, interoperacyjności systemów, otwartości i jakości danych w systemach teleinformatycznych.

Aleksandra Glanc-Gołaczyńska

wykonuje zawód adwokata od roku 2012. W związku z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie sędziego (1999-2011), doradza podmiotom polskim oraz zagranicznym w obszarze postępowań przedprocesowych i w sporach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Przemysław Polański

z wykształcenia prawnik oraz informatyk. Doktor habilitowany nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie nowych technologii. Posiada także bogate doświadczenia jako projektant złożonych systemów informatycznych

Wojciech Dubis

od 2002 r. raca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. W latach 1995 - 2002 asesor, a następnie sędzia w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków.

Xawery Konarski

Senior Partner i współzałożyciel Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. W ramach kancelarii koordynuję prace zespołu TMT w Europie Środkowo-Wschodniej.

Katarzyna Klimas

radca prawny, specjalista z zakresu obsługi prawnej projektów IT, pracownik Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa, autor publikacji dotyczących nowych technologii

Maria Dymitruk

pracownik naukowy na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2014 r. w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej prowadzi badania nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji w prawie, zagadnieniami e-sprawiedliwości oraz wpływem technologii na prawo i prawników.

Klaudia Maciejewska

prawnik, doktorantka na Uniwersytecie Szczecińskim z programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Doktorat wdrożeniowy”, inspektor ochrony danych, stały mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku

Laura Słocka

absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Prelegentka wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych, uczestniczka szkół letnich z zakresu prawa nowych technologii, prawa procesowego i prawa amerykańskiego

Martyna Mielniczuk-Skibicka

prawnik, doktorantka w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej WPAiE UWr. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat kształtu znacznie zwiększającego wartość towaru jako przeszkody rejestracji znaku towarowego.

Rafał Skibicki

prawnik, doktorant w CBKE WPAiE UWr. Asystent na WPIA UŚ. Przygotowuje rozprawę doktorską o filtracji treści w praktyce dostawców usługi hostingu. Specjalizuje się w prawie autorskim i prawie nowych technologii. Autor publikacji oraz prelegent na licznych konferencjach naukowych.

Kamila Brylak-Hudyma

ukończyła studia prawnicze na WPAiE UWR, doktorantka oraz aplikantka radcowska. Autorka i współautorka publikacji naukowych z zakresu Prawa własności intelektualnej i procedury cywilnej oraz prelegentka na polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Organizatorzy

Partner

Patronaty
honorowe

Patronat medialny

Wydarzenia partnerskie